De stem van jouw huisdier in elke hap

Als panellid kan je meedoen aan verschillende kwaliteitstesten van huisdiervoeding. Je ontvangt een mailtje zodra er een testaanvraag is en op dat moment kan je beslissen of jij en jouw huisdier het leuk vinden om mee te doen.

Hierbij meld ik mijn hond en/of kat aan voor het testpanel

Wil je een hond of kat aanmelden? *
Geslacht opties indien kat: *
Geslacht opties indien hond: *

Gegevens van de baas

Die binnen het huishouden het meest zorg draagt voor het huisdier

Geslacht *

Gegevens van het huishouden

Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Pet Panel, zoals vermeld in de inschrijfvragenlijst, verklaart u zich ervan bewust te zijn dat:

 • U zich enkel kan inschrijven bij Pet Panel indien u de wettige eigenaar of verzorger bent van het aangemelde Panellid/huisdier;
 • Inschrijving van uw huisdier als panellid van Pet Panel en deelname aan elke test met uw huisdier vrijwillig is;
 • Indien u dit wenst, u zich op ieder gewenst moment schriftelijk kan uitschrijven uit de database van Pet Panel, via het emailadres testpanel@petpanel.nl;
 • U uw persoonlijke gegevens, inclusief gegevens van uw huisdier, op ieder gewenst moment kan opvragen en dat deze data aangepast of volledig verwijderd kan worden indien u dit verzoekt;
 • U na aanmelding bij Pet Panel verzoeken per mail zult ontvangen om deel te nemen aan een test;
 • Pet Panel u voldoende informeert over het doel en opzet van elke test;
 • U op de hoogte bent dat huisdiervoeders die aangeboden worden voor testen bij Pet Panel geen enkel risico voor de gezondheid van uw huisdier betekenen en u dienovereenkomstig zal handelen;
 • Het meedoen aan testen desalniettemin voor eigen risico is, in de zin dat u hierbij jegens onderzoekers (ieder persoonlijk) en/of Pet Panel afstand doet van recht op schadevergoeding, indien onverhoopt ten gevolge van het meedoen aan een test door u schade wordt geleden;
 • U tijdens de duur van een test zich zo goed mogelijk zal houden aan het aangeleverde test protocol, waarbij u het verstrekte huisdiervoeder aan uw huisdier zal geven, de gevraagde informatie eerlijk zal verstrekken en eventuele bijzonderheden zal vermelden of doorgeven aan de onderzoekers;
 • U met het deelnemen aan een test ermee akkoord gaat dat u de informatie over de te beoordelen product(en) vertrouwelijk zal behandelen en niet met anderen zal bespreken of op een andere manier zal delen;
 • U zelf verantwoordelijk bent om te achterhalen of u alle bij de testen aangeboden huisdiervoeders aan uw huisdier kunt verstrekken, bv. in verband met mogelijke allergieën of uw geloofsovertuiging;
 • U tijdens deelname aan een test op ieder gewenst moment mag stoppen met de test, na Pet Panel te hebben geïnformeerd via testpanel@petpanel.nl;
 • U bekend bent met het privacy beleid van Pet Panel en het eens ben met de inhoud. Meer informatie vindt u op de website op de pagina ‘Privacy Policy’;
 • U zich ervan bewust bent dat de door u verstrekte gegevens en test data gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek aan de Wageningen Universiteit. Meer informatie vindt u hierover op de website op pagina ‘Privacy Policy’;
 • U klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of deelgenomen test uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst en/of test, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven kunt indienen via testpanel@petpanel.nl. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat u uw rechten verliest.
 • U na het lezen van bovenstaande, ingeschreven wilt staan bij het test panel van Pet Panel en deel wenst te nemen met uw huisdier aan testen van Pet Panel.

Privacy verklaring

Anno januari 2024

Pet Panel hecht grote waarde aan uw privacy en we zijn ons ervan bewust dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt wanneer u zich inschrijft als panellid. We willen u graag informeren over ons privacy beleid en de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen.

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de nieuwste wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet hebben organisaties die met persoonsgegevens werken bepaalde plichten en hebben degenen van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Door deel te nemen als panellid bij Pet Panel gaat u akkoord met ons privacyreglement.

Pet Panel voert onafhankelijke testen uit op basis van wetenschappelijk onderbouwde methoden. Dit algemene privacy statement dekt alle persoonlijke gegevens die Pet Panel zou kunnen verzamelen tijdens uw interacties met Pet Panel, zoals wanneer u onze website bezoekt, u zich inschrijft als panellid, contact met ons opneemt, enzovoort.

Gebruik van uw gegevens

Wanneer u zich bij ons inschrijft als panellid stemt u in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens die u desgevraagd aan ons heeft verstrekt (bijv. door middel van de digitale vragenlijsten). We verzamelen gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Daarnaast verzamelen we ook basisgegevens over uw huisdier zoals het ras, geslacht, leeftijd, enzovoorts, die u actief aan ons verstrekt. Pet Panel gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. De door u verstrekte privacygevoelige gegevens gebruiken wij om u gericht te benaderen, om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bepaalde test en voor data-analyse. Als onze klant ruwe data opvraagt van een onderzoek delen wij deze altijd geanonimiseerd. Niet-geanonimiseerde gegevens delen wij alleen wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet uitgeleend, verhuurd, verkocht, of op een andere wijze openbaar gemaakt. Ook worden zij niet voor andere doeleinden gebruikt dan aangegeven in de test doelstelling.

Pet Panel werkt samen met de Wageningen Universiteit mee aan het beantwoorden van wetenschappelijke vraagstukken. Uw persoonlijke gegevens, gegevens van uw huisdier en data vanuit uw deelgenomen testen kunnen hiervoor van groot belang zijn. Met het inschrijven bij Pet Panel gaat u ermee akkoord dat persoonlijke gegevens en gegevens van uw huisdier gebruikt kunnen worden in data analyses voor wetenschappelijke doeleinden. Indien dit het geval is, zult u altijd op de hoogte gebracht worden per mail en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens via testpanel@petpanel.nl.

Opslag van uw gegevens

Pet Panel bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld of gebruikt worden en/ of zolang dit wettelijk vereist is. Hoe lang dat is, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens nodig hebben. Op het moment dat u contact opneemt met Pet Panel via het contact formulier op de website, e-mail of telefoon dan worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de (mail) server en/of telefoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pet panel. Tevens verlenen wij jou het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar testpanel@petpanel.nl.

Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie?

Wij neem alle redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging. Uw bezoek aan onze website, www.petpanel.nl, wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met onze website privé is. U kunt dit herkennen door het groene slotje in de URL. Pet Panel gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Analyse en Cookies

Onze website www.petpanel.nl verzameld uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. De gegevens die worden verzameld zijn onder andere de duur van uw website bezoek of pagina’s die u bezoekt. Pet Panel gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen breuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Zo zorgen ze ervoor dat de website optimaal gebruikt kan worden. Uiteraard kunt uw zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of af te melden bij de pup-up melding over het opslaan van cookies als u onze website bezoekt.

Wijzigingen in dit privacy statement

We behouden ons het recht voor om dit privacy statement van tijd tot tijd aan te passen of aan te vullen en zullen alle herziene versies op onze website plaatsen. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend en zullen u hiervan per mail op de hoogte stellen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande? Neem dan contact met ons op per mail via testpanel@petpanel.nl. Wij helpen u dan graag verder.